خدمات ویژه


جدیدترین اخبار


معرفی خدمات

خدمات مساف

روشهای اموزش حفظ قران

برای مروجین قران هیئتها ومساجدواموزشگاهای قران این سایت بنام خودشان ثبت ورایگان اهدامیگردد

آموزش های حفظ قسمت اول

ناس   سوره فلق       اخلاص   سوره المسد    سوره نصر  سوره کافرون   سوره کوثر     سوره

ماعون   سوره ماعون دو      سوره قریش        فیل    همزه دو      عصر        سوره تکاثر    

سوره تکاثر دو     سوره القارعه    سوره القارعه2    سوره القارعه سه      سوره عادیات    

سوره عادیت دو    سوره عادیات سه    سوره زلزال    زلزال دو   سوره بینه    بینه دو     بینه سه     

بینه چهار  سوره قدر   سوره علق    علق دو     سوره علق سه   سوره تین    تین دو      سوره

انشراح      انشراح دو     سوره ضحی   ضحی دو سوره لیل    سوره لیل دو    لیل سه    لیل

چهار   سور  شمس    سورهشمس دو    شمس سه   سوره بلد  سوره بلددو  سوره بلد سه  سوره

بلدچهار      سوره فجر  سوره فجردو     فجر سه    فجر چهار    فجر پنجم    فجر شش   فجر هفت

 

 

    

اموزش حفظ قران قسمت دوم

سوره غاشیه     غاشیه دو    غاشیه سه   غاشیه سوم   غاشیه چهارم    غاشیه پنجم   سوره

اعلی   اعلی دوم    سوره اعلی سوم     سوره اعلی چهارم    سوره طارق  سوره طارق دوم     

طارق سوم


ارسال شده در : 1401/2/9 - 06:36:04

روشهای اموزش تجوید

روشهای اموزش روخوانی

اموزش خواندن نماز...

اموش نماز برای دوره ابتدایی

اموزش اذان واقامه           جلسه اول اذان      تمرین اموزش نماز  

      تمرین ذکرهای رکوع وسجده

                ذکر قنوت ورکوع وسجده و....      رکعت دوم نماز

 

اموش نماز برای دوره ابتدایی قسمت دوم

تمرین ذکر قنوت ورکوع وسجده          نماز سوم ابتدایی درس ده       

   نماز درس یازده سوم ابتدایی                درس سیزده          

   درس پانزده           پرسش وپاسخهای درس

       

 


ارسال شده در : 1401/8/22 - 12:11:56تصاویر برگزیده


اوقات شرعی


کليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به شرکت مساف مي باشد .